Kemi åk 8

Kursmål/basfrågor i kemi åk 8

Kemi

Åk 8
 1. Kol och kolföreningar
  • Kunna de tre former som rent kol förekommer i, deras uppbyggnad samt egenskaper
  • Kunna att kolet har fyra bindningar
  • Veta vad som menas med torrdestillation
  • Veta vad ett kolväte är och kunna namnge de åtta första i metanserien
  • Kunna skillnaden mellan strukturformel och molekylformel
  • Veta skillnaden mellan mättade och omättade kolväten
  • Kunna några gasformiga, flytande och fasta bränslen
  • Ha kunskap om raffinering av råolja
 2. Alkoholer
  • Veta vilken kemisk grupp som kännetecknar alkoholer
  • Veta hur man namnger alkoholer
  • Känna till några olika alkoholer och dess egenskaper
  • Kunna skillnaden mellan envärda och flervärda alkoholer
 3. Organiska syror

  • Veta vilken kemisk grupp som kännetecknar organiska syror
  • Kunna några organiska syror
 4. Estrar
  • Veta hur en ester bildas
  • Kunna några exempel på estrars användning
  • Veta vad som menas med en katalysator
 5. Vardagens kemi

  1. Kolhydrater
   • Veta vilka grundämnen som bygger upp kolhydrater
   • Veta att socker, stärkelse och cellulosa tillhör kolhydraterna
   • Kunna ge några exempel på enkla sockerarter
   • Kunna ge några exempel på sammansatta sockerarter
   • Veta att sammansatta sockerarter kan sönderdelas i enkla sockerarter
   • Kunna två exempel att påvisa socker
   • Känna till var stärkelse bildas och vad det är uppbyggt av
   • Känna till några produkter som till största del består av stärkelse
   • Känna till något om cellulosa
  2. Fetter
   • Kunna ge exempel på vegetabiliska och animaliska fetter
   • Veta hur fetter är uppbyggda
   • Veta vad kolesterol är
  3. Proteiner (äggviteämnen)
   • Känna till vad proteiner består av för grundämnen
   • Veta vad proteinerna har för uppgift i kroppen
   • Veta att enzymer är proteiner som påskyndar kemiska reaktioner
   • Känna till proteinet hemoglobin
   • Kunna förklara begreppet koagulering
   • Kunna ge exempel på hur man påvisar protein
  4. Livsmedelstillsatser
   • Kunna något om olika livsmedelstillsatser
  5. Tvätt och rengöring
   • Veta vad tensider gör
   • Känna till hur man framställer tvål
  6. Några viktiga material
   • Känna till några olika material och vad de används till

Basfrågor i kemi åk 8

Kol och kolföreningar

 1. Vilket grundämne ingår i alla organiska föreningar?
 2. Vad kan kol och kolföreningarnas kemi kallas med ett annat ord?
 3. I vilka tre former förekommer rent kol?
 4. Vad för slags kol ingår i en blyertspennas stift?
 5. När man hör ordet fulleren kommer många att tänka på en fotboll, varför?
 6. Beskriv några egenskaper hos diamant och grafit?
 7. Hur många bindningsmöjligheter har en kolatom?
 8. Vad kallas den process som sker då trä upphettas utan att det finns tillräckligt med syre för att det ska kunna brinna?
 9. Ge tre exempel på vad som bildas vid torrdestillation?
 10. Vad menas med kolväten?
 11. Räkna upp de åtta första kolvätena i metanserien.
 12. Visa molekylformeln för etan.
 13. Visa strukturformeln för butan.
 14. Vad är skillnaden mellan mättade och omättade kolväten?
 15. Vilken ändelse har ett kolväte med a) enkelbindning, b) dubbelbindning, c) trippelbindning?
 16. Nämn två fördelar med naturgas jämfört med olja, vid förbränning för uppvärmning?
 17. Vilka gaser består gasol huvudsakligen av?
 18. Vad används gasol till?
 19. Skriv ett annat namn för råolja. Vad består råolja av?
 20. a. Beskriv råoljans utseende.
    b. Ge fyra exempel på vad man kan utvinna ut råolja.
 21. Vilket ämne i eldningsoljan bidrar till försurning i naturen?
 22. Var har fotogen sin största användning?
 23. Nämn tre exempel på fasta bränslen?

Alkoholer

 1. Skriv två namn för den kemisk grupp som kännetecknar alla alkoholer, vilka grundämnen ingår i den?
 2. Vilken ändelse har alla alkoholer i sitt namn?
 3. Ange namn, strukturformel och molekylformel för de tre första alkoholerna.
 4. Skriv ett annat namn för metanol?
 5. Vilka faror finns med att dricka metanol?
 6. Vad heter den alkohol som används i spritdrycker?
 7. Nämn ytterligare två användningsområden för denna alkohol.
 8. Vad menas med denaturerad sprit?
 9. Ge tre exempel på denaturerad sprit.
 10. Vad menas med a) envärda b) tvåvärda c) trevärda alkoholer?
 11. Ge ett exempel på en a) envärd b) tvåvärd c) trevärd alkohol.
 12. Ange två användningsområden för a) glykol och b) glycerol.

Organiska syror

 1. Vilka grundämnen ingår i en karboxylgrupp?
 2. Skriv en karboxylgrupp med kemiska tecken.
 3. Nämn tre organiska syror som förekommer i frukt.
 4. Nämn två organiska syror som finns i djurriket.
 5. Vad brukar ättiksyra användas till? Ge två exempel.

Estrar

 1. Hur framställs en ester?
 2. Ge två exempel på vad estrar används till.
 3. Vad menas med en katalysator?

Vardagens kemi

Kolhydrater

 1. Vilka tre grundämnen är kolhydrater uppbyggda av?
 2. Ge ter exempel på olika kolhydrater.
 3. Nämn två enkla sockerarter och deras användningsområden.
 4. Vilken molekylformel har alla enkla sockerarter?
 5. Nämn tre sammansatta sockerarter.
 6. Nämn ett annat namn för mjölksocker.
 7. Vad händer med en sammansatt sockerart om den upphettas tillsammans med en syra utspädd i vatten?
 8. Ge två exempel att påvisa socker i en lösning.
 9. Var bildas stärkelse?
 10. Vilken funktion har stärkelsen hos växten?
 11. Ge två exempel på produkter som innehåller stärkelse.
 12. Vad består växter till största delen av?

Fetter

 1. a. Vad kan växtfett också kallas?
  b. Ge två exempel på växtfetter
 2. a. Vad kan djurfett också kallas?
  b. Ge två exempel på djurfetter
 3. Vad kallas fetter som är flytande vid rumstemperatur?
 4. a Vilken alkohol ingår i alla fetter?
  b. Fettsyrorna kan vara av tre slag, vilka?
 5. Vad är kolesterol?

Proteiner

 1. Vad kan proteiner också kallas?
 2. Vilka fyra grundämnen består alla proteiner av?
 3. Vad sönderdelas proteinerna till vid matspjälkningen?
 4. Nämn en viktig uppgift som proteinerna har i kroppen.
 5. a  Vad är enzymer?
   b. Vilken uppgift har de i kemiska reaktioner?
 6. Vad är hemoglobin?
 7. Vad menas med att ett ämne koagulerar?
 8. Ge två exempel på hur man kan påvisa proteiner.

Livsmedelstillsatser

 1. Varför tillsätter man berikningsmedel i livsmedel?
 2. Ge två exempel på berikningsmedel?
 3. Ge tre exempel på andra typer på livsmedelstillsatser.

Tvätt och rengöring

 1. Vilka  två uppgifter har tensider i tvättmedel?
 2. Skriv med ord hur man tillverkar tvål.

Några viktiga material

 1. Vad är skillnaden mellan termoplaster och härdplaster?
 2. Vilka fyra beståndsdelar finns i målarfärg?
 3. När tror man att man började använda glas?
 4. Vad heter den mest använda glassorten?
 5. Vad kallas det glas som används som prydnadsglas?